CAE (C1)

 

cae

Požadavek na vysokou úroveň angličtiny se po celém světě zvyšuje. Úspěšné složení zkoušky CAE ukazuje, že jste dosáhlí vysoké pokročilosti. Tato zkouška se nachází na úrovni C1 škály CEFR a nabízí téměř neomezené možnosti uplatnění.

 

 

Proč zkoušku skládat?

Zkouška je celosvětově uznávaná jako doklad vysoké pokročilosti. Více než 3000 vzdělávacích institucí, firem, a vládních organizací po celém světě uznávají zkoušku CAE jako spolehlivý doklad vysoké pokročilosti.
 

Získáním tohoto certifikátu získáte prakticky neomezené možnosti využití. Příprava na tuto zkoušku Vám pomůže rozvinout ty jazykové dovednosti, které potřebujete pro Vaši úspěšnou studijní či profesní dráhu a umožní Vám maximálně využít Váš potenciál pokud se rozhodnete studovat, pracovat nebo žít v některé z anglicky mluvící zemi.

Jak se registrovat?

Jak se připravit?

Termíny zkoušek?

 

Jak zkouška vypadá?

 

ČÁST OBSAH TRVÁNÍ HODNOTA
Reading 4 části/34 otázek 1 hodina 15 minut 20%
Writing 2 části 1 hodina 30 minut 20%
Use of English 5 částí/50 otázek 1 hodina 20%
Listening 4 části/30 otázek cca 40 minut 20%
Speaking 4 části 15 minut 20%

 

Zkouška CAE má 5 částí: Reading, Writing, Use of English, Listening a Speaking. Každá část má hodnotu 20% celkové známky.

 

Část 1 – Reading (1 hodina 15 minut)

Kandidáti musí rozumět nejrůznějším textům a publikacím, jak beletrii, tak literatuře faktu, článkům v časopisech a novinách. V této části zkoušky musí být kandidát schopen porozumět krátkým textům a to nejen hlavní myšlence, ale musí také rozumět jednotlivým detailům, tónu textu, jeho účelu, logickým závěrům, postoji pisatele a zároveň musí rozumět struktuře textu a rozlišit, kdy autor srovnává, kdy dává příklady a kdy odkazuje na jiný text.

Ukázka části 1 – Reading:

CAEreading

 

Část 2 – Writing (1 hodina 30 minut)

V části 1 musí kandidáti napsat  180–220 slov a v části 2 je počet slov stanoven na 220–260 Počet slov je nedílnou součástí úspěšného splnění úkolu. Pokud kandidát použije více nebo méně slov, úkol nebude považován za úspěšně splněný. Příliš dlouhé texty, které obsahují nerelevantní nebo opakující se myšlenky a texty s chabou organizací jsou rovněž penalizovány.

V části 1 musí kandidáti napsat některý z níže uvedených textů: článek, zprávu, návrh, nebo dopis například redaktorovi časopisu. Po funkční stránce může úkol zahrnovat vyjádření názoru, tvoření hypotéz, argumentaci, shrnutí, srovnání, doporučování a navrhování možností, kandidát bude muset být schopen poradit, omluvit se, popsat a vysvětlit situaci, či problém.

V části 2 mají kandidáti na výběr z několika úkolů. Tyto úkoly mohou zahrnovat kterýkoliv z následujících: novinový článek, příspěvek do delšího textu (např. knihy), esej, informační leták, dopis, návrh, zprávu nebo recenzi.  Stejně jako v části 1 jsou i v této části hodnoceny jak stylistické prvky tak funkční a logická výstavba textu.

 

Ukázka části Writing – část 1:

CAEwriting

 

Část 3 – Use of English (1 hodina)

Tato část je rozdělena na 5 podčástí a je zaměřena na gramaticko-lexikální cvičení, tj. testuje jak gramatiku, tak slovní zásobu a schopnost tvorby slov, frází a vět bez širšího kontextu.

Ukázka části Use of English:

caeUseofEnglish

 

Část 4 – Listening (cca 40 minut)

Tato část je rozdělena na 4 podčásti a je zaměřena na porozumění řady poslechových formátů, jako například rozhovoru, vysílání v rádiu, prezentaci či každodenní konverzaci. Nahrávky jsou autentické a splnění úkolu zahrnuje také porozumění různým přízvukům.

V této části testu musí kandidát ukázat svou schopnost porozumět jak hlavní myšlence, tak jednotlivým detailům, musí být schopen odhadnout pocity, postoje a názory mluvčího.

 

 Část 5 – Speaking (cca 15 minut)

Tato část umožňuje kandidátům ukázat své verbální schopnosti v nejrůznějších kontextech. Této části jsou přítomni dva zkoušející, kteří nezávisle na sobě používají různá kritéria pro hodnocení kandidátů, aby tak bylo dosaženo co nejobjektivnějších výsledků. Při této části pracují kandidáti ve dvojici, popřípadě trojici.

Část Speaking je rozdělena na 4 podčásti, z nichž se každá zaměřuje na jiný druh interakce.V úvodní části se kandidáti rozehřejí tak, že poskytnou základní informace o sobě a krátce pohovoří o svých zájmech, cestování, prázdninách, popřípadě studiu či zaměstnání.  V následující části mají kandidáti příležitost mluvit bez přerušování cca 1 minutu. Každý kandidát dostane obrázky, které musí okomentovat. Tento úkol zahrnuje srovnávání obrázků, vyjadřování názorů a tvoření hypotéz. V části 3 dostanou kandidáti několik fotografií a musí na splnění úkolu spolupracovat. Společně diskutují o svých názorech, teoriích, hypotézách atd. V poslední části zkoušející klade otázky, které dále rozvíjejí témata z části 3. Tyto otázky se často zaměřují na abstraktnější úroveň.

Ukázka části Speaking: