Podmínky registrace ke zkouškám

 1. Registrace ke zkoušce je dokončena v momentě, kdy obdržíme vyplněnou a podepsanou přihlášku a poplatek za zkoušku je připsán na účet školy v řádném termínu registrace. Potvrzení o registraci obdrží kandidáti e-mailem.
 2. Přihlášku nám můžete doručit osobně do kanceláře školy, poštou na adresu školy (Jasenická 1414, Vsetín 755 01), nebo elektronicky na adresu: info@edcentre.cz.
 3. Většina zkoušek se koná v jeden den – písemná a ústní část. Termíny písemných částí zkoušek jsou pevně stanoveny organizací Cambridge ESOL a nelze je měnit. O přesném datu konání ústní části zkoušek budou všichni kandidáti informováni e-mailem nejpozději 2 týdny před konáním zkoušky.
 4. Rozpis zkoušky obsahující všechny informace o konání zkoušky obdrží kandidáti do 21 dnů po skončení řádného registračního období. Tento rozpis bude rozesílán e-mailem přímo od Cambridge ESOL. Doporučujeme všem kandidátům uložit si ve svém e-mailu „@cambridgeesol.org“ a „@edcentre.cz“ do seznamu povolených kontaktů – rozpis zkoušky tak nebude identifikován jako spam. Pokud neobdržíte rozpis zkoušky v daném termínu, je Vaší povinností nás neprodleně kontaktovat.
 5. Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze přeložit na pozdější termín, zrušit, nebo změnit na jiný typ. V případě odstoupení od zkoušky po termínu řádné registrace nebo v případě nesložení zkoušky nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.
 6. Pokud, že se kandidát nemohl zúčastnit reálné zkoušky z důvodu nemoci a předloží lékařské potvrzení od data písemné části zkoušky, může požádat o jiný termín v daný školní rok. Pokud si nevybere jiný termín, poplatek za zkoušky propadá a nebude mu vrácen. Žádost o jiný termín bude vždy posouzena individuálně, po dohodě s organizací, která zkoušky pořádá. Jestliže tato žádost nebude organizací Cambridge ESOL uznána, poplatek nebude kandidátovi vrácen, což bude doloženo zdůvodněním organizace Cambridge ESOL.
 7. Jestliže kandidát zruší svou registraci v termínu řádného registračního období, má nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku.  Tento požadavek na vrácení poplatku za zkoušku musí být doručen písemně nejpozději do 12.00 hodin posledního dne registračního období.
 8. Kandidáti se zdravotním postižením (sluchové nebo zrakové postižení, specifické poruchy učení apod.) mohou požádat o zvláštní průběh zkoušky. O zvláštním požadavku na průběh zkoušky nás prosíme, informujte v řádném registračním období. Všechny žádosti musí být podloženy odpovídajícím lékařským potvrzením.
 9. Jazyková škola EdCentre School se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce v daném termínu přihlášen dostatečný počet kandidátů. V případě, že se na zkoušku nepřihlásí dostatečný počet zájemců, si vyhrazujeme právo zrušit termín konání zkoušky. Jestliže se tak stane, kandidát má právo zúčastnit se zkoušky v jiném termínu, nebo má právo na vrácení 100% poplatku za zkoušku.
 10. Veškeré zkouškové materiály jsou odeslány na University of Cambridge ESOL k hodnocení. Všechny části zkoušky zůstávají majetkem Cambridge ESOL a nejsou vráceny ani poskytovány k nahlédnutí.
 11. Jazyková škola EdCentre School se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle pravidel stanovených University of Cambridge ESOL. Neneseme odpovědnost za jakékoliv změny, ke kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledek přerušeny, zrušeny nebo odloženy, budeme se snažit zajistit náhradní služby v co nejkratším termínu.
 12. Kandidát souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, popřípadě osobních údajů svého dítěte organizaci Cambridge ESOL za účelem registrace ke zkoušce a rovněž se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů v interní databázi jazykové školy Edcentre School z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 13. Kandidáti budou v den konání zkoušky vyfotografováni, což svým podpisem berou na vědomí a souhlasí s tím. Povinné vyfotografování je podmínkou účasti na zkoušce a většinou probíhá v den konání ústní zkoušky. Pokud kandidát není plnoletý, potvrzuje tento souhlas svým podpisem jeho zákonný zástupce. Tato fotografie bude bezpečně uložena na serverech Cambridge ESOL (společně s osobními údaji kandidáta a výsledky jeho zkoušky). Fotografie bude spolu s ostatními údaji dostupná na webové stránce Online Results Verification, kde bude sloužit k ověření dosažených výsledků u zkoušky. Povolení k přístupu na tuto stránku si bude určovat sám kandidát udělením přístupových údajů institucím, které o toto budou mít zájem.
 14. V den konání zkoušky si s sebou nezapomeňte přinést občanský průkaz!!!