FCE (B2)

 

FCE

Tato zkouška je take známá jako First Certificate in English (FCE). Jedná se o vyšší střední pokročilost znalosti angličtiny.  Úspěšné složení této zkoušky dokazuje, že angličtinu ovládáte v každodenní psané i mluvené komunikaci jak pro pracovní, tak pro studijní účely.

 

Proč zkoušku skládat?

Obdržíte-li FCE, získáte tím jeden z nejhodnotnějších certifikátů na světě. Je to úspěch na který můžete být opravdu hrdí. FCE je akceptováno většinou předních firem a vzdělávacích institucí po celém světě.

FCE vám umožní:

  • Studovat v angličtině
  • Pracovat v anglicky mluvícím prostředí
  • Žít nezávisle v anglicky mluvící zemi
  • Porozumět hlavním myšlenkám složitých textů
  • Vést konverzaci na velmi širokou škálu témat, vyjadřovat názory a představovat argument
  • Psát srozumitelné a detailní texty, vyjadřovat názory a vysvětlovat výhody a nevýhody různých úhlů pohledu 

 

Jak zkouška vypadá?

 

ČÁST OBSAH TRVÁNÍ HODNOTA
Reading 3 části/30 otázek 1 hodina 20%
Writing 2 části/2 otázky 1 hodina 20 minut 20%
Use of English 4 části/42 otázek 45 minut 20%
Listening 4 části/30 otázek cca  40 minut 20%
Speaking 4 parts 14 minutes 20%

 

Zkouška FCE je rozdělena do 5ti částí: Reading, Writing, Use of English, Listening a Speaking. Každá část má stejnou hodnotu 20% z celkové známky.

Část 1 – Reading (1 hodina)

Tato část zkoušky je rozdělena do 3 podčástí a důraz je kladen na detailní porozumění textu, včetně porozumění názoru, postoje, záměru textu, jeho hlavní myšlence, tónu. Zde je také testována schopnost vyvodit význam z kontextu a schopnost orientovat se ve struktuře textu (vysvětlení příkladem, srovnání, odkaz na jinou část textu pomocí zájmen a členů). Kandidáti také musí často odvodit význam neznámého slova nebo fráze z kontextu.

Texty mohou být převzaty z novinových článků nebo moderních románů. Na této úrovni je kromě přípravných kurzů také nutná práce doma a studenti jsou podporováni k samostatné četbě nejrůznější literatury.

Ukázka části Reading:

fceReading

 

 

Část 2 – Writing (1 hodina 20 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí. V první části musí kandidáti napsat text o rozsahu 120 – 150 slov a v části druhé pak rozsah slov činí 120 – 180. Počet slov je nedílnou součástí úspěšného splnění úkolu. Pokud kandidát použije více nebo méně slov, úkol nebude považován za úspěšně splněný. Příliš dlouhé texty, které obsahují nerelevantní nebo opakující se myšlenky a texty s chabou organizací jsou rovněž penalizovány.

První část má formu dopisu nebo emailu. Zde může být kandidát požádán, aby vyjádřil nadšení, požádal o informace či je naopak poskytl, vyjádřil omluvu, nebo dokázal poděkovat, vysvětlit problém, podat návrh, nebo vyjádřil své preference.Stupeň formálnosti je bude lišit v závislosti na daném úkolu.

Druhá část sestává ze 4 všeobecných otázek, ze kterých si kandidát vybere jednu. Otázky se mohou týkat širokého okruhu témat jako například zdraví, sport, hudba atd.. Typ textu, který musí kandidát sestavit může zahrnovat například: novinový článek, esej, dopis, zprávu nadřízenému, recenzi, povídku.

Ukázka části Writing:

fceWriting

 

Část 3 – Use of English (45 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí a je zaměřena na gramaticko-lexikální cvičení, tj. testuje jak gramatiku, tak slovní zásobu a schopnost tvorby slov, frází a vět bez širšího kontextu.

Ukázka části Use of English:

FCEuseOfenglish

 

Část 4 – Listening (cca 40 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 podčástí a je zaměřena na schopnost kandidáta rozeznat jak hlavní myšlenku, tak být schopen rozumět detailům v dané nahrávce. Po kandidátovi také může být požadováno, aby odpovídal na otázky týkající se funkce, účelu, postojů, názorů, vztahů, témat, míst, a situací, které jsou v nahrávkách zmíněny. Kandidát také musí být schopen poslouchat za účelem zachycení určitých slov či frází se zaměřením na detaily a konkrétní informace.

 

Část 5 – Speaking (cca 14 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze čtyř podčásti a je vedena dvěma zkoušejícími, z nich každý hodnotí výkon kandidátů nezávisle a na základě odlišných kritérií, což umožňuje maximální objektivitu. Kandidáti jsou většinou zkoušeni ve dvojici, ve výjimečných případech ve trojici.

Část 1 – Interview

Pokud ještě kandidáti nejsou „rozehřátí“, v této části mohou rozcvičit mluvící ústrojí tak, že poskytnou základní informace o sobě, jako například o místě kde žijí, jaké jsou jejich zájmy, jestli studují, nebo pracují. Takto rozmluveni jsou kandidáti nenuceně a přirozeně připraveni na další specifičtější úkoly.

Část 2 – Long turn

Zde kandidáti dostanou příležitou mluvit 1 minutu bez přerušení. Každý kandidát je požádán o srovnání dvou barevných fotografií a následně musí reagovat na otázky, týkající se daného tématu. Po kandidátovi je vyžadováno, aby své myšlenky jasně strukturoval a aby se vyjadřoval souvisle za použití přiměřené slovní zásoby.

Část 3 – Collaborative task

V této části kandidáti spolupracují a snaží se dobrat určitému závěru. Kandidáti dostanou několik fotografií a musí diskutovat, vyjadřovat a ospravedlňovat své názory, spekulovat, hodnotit a dobrat se závěru, který je cílem této části.

Část 4 – Discussion

Tato část je pokračováním části předchozí, ale je méně zaměřena na podání informace a více zaměřena na osobní hodnocení témat a schopnost vést diskuzi více „do hloubky“.

Ukázka části Speaking: